Hoppa till innehåll
hexagon aktie

Industrivärden aktier

Industrivärden är ett svenskt bolag som noterats på Stockholmsbörsen sedan 2001. Industrivärdens aktiekurs har förblivit relativt stabil under det senaste decenniet, med en uppgång i vinst och utdelningar. Industrivärden har haft starka resultat i 2020, med ett justerat rörelseresultat på 4,8 miljarder SEK och en genomsnittlig årlig tillväxt om 10 procent.

Industrivärden har högt rankade kreditvärderingar, inklusive ett A1-betyg från Moody’s och ett AA-betyg från Standard & Poor’s. Industrivärden har också valts ut som en av de bästa resultaten 2020 på Stockholmsbörsen, på grund av sin starka ekonomi och sitt engagemang för att skapa långsiktigt värde för aktieägarna. Industrivärden har åtagit sig att ge attraktiv avkastning till sina aktieägare genom utdelning och aktieåterköp.

Industrivärden har föreslagit en utdelning på 5 kronor per aktie 2021, som förväntas betalas ut i två omgångar under tredje kvartalet 2021. Industrivärden har också meddelat sin avsikt att genomföra ytterligare aktieåterköp under 2021 med ett maximalt belopp på 10 miljarder kronor.

Industrivärden aktier

Om Industrivärden

Industrivärden är ett svenskt investmentbolag med målet att generera ett högre substansvärde över tid och ge en totalavkastning som överstiger genomsnittet på aktiemarknaden. Genom strategiska beslut, operativ verksamhet och egna investeringar äger företaget flera ledande företag inom sektorer som telekom, industri, finans och bilindustri. All verksamhet leds från huvudkontoret i Stockholm.

Industrivärden aktier
Industrivärden aktier

Om Industrivärden aktie

Industrivärdens roll på aktiemarknaden under 2022

Industrivärden har som mål att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare genom fortsatta investeringar i attraktiva företag och ett engagemang för hållbar lönsamhet. Industrivärden kommer att fortsätta att fokusera på att investera i innovation och modernisera verksamheten i sina portföljbolag, samtidigt som Industrivärden bygger upp starka partnerskap med finansinstitut. Industrivärdens strategi betonar skapandet av aktieägarvärde genom utdelningar och aktieåterköpsprogram. Industrivärdens övergripande mål är att skapa ett hållbart välstånd för alla intressenter.

Historisk utveckling av Industrivärdens aktiekurs

Industrivärdens aktiekurs har varit relativt stabil under det senaste decenniet, med en ökning från en lägstanivå på 232 kronor 2013 till en högsta nivå på 449 kronor 2020. Industrivärdens resultat var starkt under 2020 och 2021, med ett justerat rörelseresultat på 4,8 miljarder kronor och en genomsnittlig årlig tillväxt på 10 %. Industrivärden har konsekvent överträffat Stockholmsbörsens index med i genomsnitt 3 % sedan 2016. Industrivärden fortsätter också att vara en av de bäst presterande aktierna på börsen under 2021.

Industrivärden aktier

Riskbedömning

Industrivärden är exponerad för både marknadsrisk och kreditrisk. Marknadsrisken avser förändringar i Industrivärden aktiekursen, medan kreditrisken avser Industrivärdens förmåga att anskaffa kapital och dess förmåga att betala utdelning.

Industrivärden har en stark balansräkning med höga kreditbetyg från Moody’s och Standard &Poor’s, vilket begränsar Industrivärdens exponering för kreditrisk. Industrivärden hanterar också aktivt sin marknadsrisk genom att diversifiera sina investeringar i olika sektorer över hela världen.

Så var de ekonomiska resultaten för Industrivärden under 2022

Industrivärdens ekonomiska resultat för 2022 var lovande och visade en betydande tillväxt jämfört med föregående år. Industrivärden redovisade ett nettoresultat på 6,3 miljarder kronor, en ökning med 11 % jämfört med föregående år, medan de totala tillgångarna ökade med 8 %. Industrivärdens rörelseresultat steg också till rekordhöga 5,2 miljarder kronor, en ökning med 12 % från 2021. Industrivärdens eget kapital/aktie ökade till 302 kronor, vilket motsvarar en ökning med 4 % under samma period. Dessutom var Industrivärdens avkastning på eget kapital 8 %, jämfört med -11 % år 2021.

Investerare i Industrivärden kommer också att finna flera andra nyckeltal uppmuntrande. Industrivärden har kunnat behålla sitt börsvärde på 112 345 miljoner MSEK trots de volatila marknaderna under 2022. Industrivärden är också väl positionerad med sin starka soliditet på 93,64 %, samt en räntetäckningsgrad på 3x och en kapitalomsättningshastighet på 0 %. Industrivärden hade också en positiv bruttomarginal på 31 %, en rörelsemarginal på 17 % och en nettomarginal på 10 %.

Investerare som letar efter utdelningsavkastning kan se fram emot en utdelningsgrad hos Industrivärden som ligger på 45 %, vilket ger investerare en avkastning på 2,79 %, utöver Industrivärdens åtagande att återköpa aktier med ett maximalt belopp på 10 miljarder kronor under 2021. Med alla dessa siffror sammantaget är Industrivärden ett attraktivt investeringsalternativ för potentiella investerare som söker långsiktigt värdeskapande och högre totalavkastning än genomsnittet på aktiemarknaden.

Industrivärden aktier

Analys av Industrivärden balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 2022

Industrivärdens balansräkning visar att Industrivärden har en stark finansiell ställning med totala tillgångar på 112 345 miljoner kronor och totala skulder på 9 998 miljoner kronor. Industrivärden har en soliditet på 93,64 %, vilket visar på företagets förmåga att behålla starka vinster under året.
Industrivärdens resultaträkning för 2022 visar en ökning av intäkterna från 24 miljarder kronor 2021 till 26 miljarder kronor 2022. Industrivärden ser också en ökning av rörelseresultatet från 4 miljarder kronor 2021 till 5 miljarder kronor 2022, vilket tyder på en positiv affärsutveckling hos Industrivärden under året.
Industrivärdindustrivärdens kassaflödesanalys visar också en positiv utveckling, med ett nettokassainflöde på 3 miljarder kronor jämfört med ett nettokassautflöde på 1 miljard kronor 2021. Detta visar på Industrivärdens förmåga att generera positiva kassaflöden och öka sin likviditet.

Industrivärden aktier

Nedbrytning av Industrivärden nyckeltal från rapporten för helåret 2022 (nettoresultat, vinst/förlustprocent och utdelningar)

Industrivärden rapporterade en nettovinst på 6,3 miljarder kronor i rapporten för helåret 2022, en ökning med 11 procent jämfört med 2021. Industrivärdens vinst/förlustkvot var 8 %, vilket visar att Industrivärden genererar högre vinster än förluster.
Industrivärden deklarerade också en utdelningsgrad på 45 %, vilket innebär att Industrivärden kommer att betala ut en total utdelning på 2,79 kronor per aktie för år 2022. Detta utgör en attraktiv avkastning för investerare som söker långsiktigt värdeskapande och högre avkastning än vad som erbjuds av genomsnittet på aktiemarknaden.

Viktiga prestationer av Industrivärden under 2022

Industrivärden uppnådde flera viktiga mål under 2022, framför allt ett framgångsrikt återköp av aktier för ett maximalt belopp på 10 miljarder kronor. Industrivärden bildade också strategiska partnerskap med andra företag som Axfood och expanderade sin verksamhet till fler länder. Industrivärden tillkännagav också planer på att investera ytterligare i digitalisering och att bli koldioxidneutralt till 2030.

Framtida prognoser för Industrivärden baserat på deras nuvarande finansiella resultat 2022

Industrivärdens finansiella resultat under 2022 tyder på att företaget är väl positionerat för att fortsätta sin tillväxtbana. Industrivärden har en stark balansräkning, ett sunt kassaflöde och en attraktiv utdelningsavkastning. Industrivärden gör också betydande investeringar i digitalisering och hållbarhet, vilket kommer att gynna Industrivärdens långsiktiga utsikter.

Eftersom Industrivärden fortsätter att expandera sin verksamhet och dra nytta av nya möjligheter kan Industrivärden förväntas generera högre vinster än förluster framöver. Industrivärdens aktiekurs kan också komma att stiga då investerare inser potentialen för framtida värdeskapande hos Industrivärden.

Höjdpunkter från Industrivärden bolagsstämma 2022

Vid Industrivärdens årsstämma 2022 föreslog styrelsen en utdelning på 8,50 kronor per aktie och godkände Industrivärdens bokslut för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2022. Industrivärden meddelade också att man kommer att fortsätta sitt aktieåterköpsprogram för att öka aktieägarvärdet. Styrelsen diskuterade också Industrivärdens hållbarhetsstrategi samt planerna på att investera i digitalisering framöver. Vidare meddelade Industrivärden också att man har tecknat nya partnerskap med flera företag, däribland Axfood AB.

Så har de makroekonomiska faktorernas inverkat på Industrivärden aktiekurs

Industrivärdens aktiekurs är starkt beroende av den makroekonomiska miljön. Industrivärden har påverkats negativt av stigande inflationstryck och svagt konsumentklimat globalt, vilket har påverkat Industrivärdens aktiekurs 2022. Industrivärdens utdelningsavkastning har också lidit på grund av lägre räntor, vilket minskar Industrivärdens attraktionskraft för investerare som söker högre avkastning.

Vidare har Industrivärdens resultat också påverkats negativt av en stark svensk krona, vilket gör det svårt för Industrivärden att konkurrera med utländska företag som är verksamma i Sverige. Trots dessa utmaningar lyckades Industrivärden behålla sin aktiekurs på 300 kronor under hela 2022.

Så tror analytikerna om Industrivärden aktier 2023

Analytiker är generellt sett optimistiska om Industrivärdens aktie och de flesta ger Industrivärden betyget ”köp” eller ”starkt köp”. Analytikerna anser att Industrivärden har en solid balansräkning och en attraktiv utdelningsavkastning. Analytikerna förväntar sig också att Industrivärdens aktiekurs kommer att stiga under de kommande 12 månaderna på grund av Industrivärdens strategiska investeringar i digitalisering och hållbarhetsinitiativ.

Vidare räknar analytikerna med att Industrivärden kommer att fortsätta sitt aktieåterköpsprogram, vilket ytterligare kan stödja Industrivärdens aktiekurs framöver. Kort sagt förväntar sig analytikerna att Industrivärden är väl positionerat för framtida tillväxt och värdeskapande.

investor b aktier

FAQ – Vanliga frågor om Industrivärden aktier

Du kan ha fått Industrivärden-aktier via ett företag som du är anställd av, eftersom de kan ha investerat i Industrivärden. Alternativt kan Industrivärden ha varit noterat på börsen, i så fall kan du köpa Industrivärden-aktier direkt från börsen.

Industrivärden betalar vanligtvis utdelning två gånger per år – en gång i slutet av juni och en gång i slutet av december. Det belopp som Industrivärden betalar ut som utdelning varierar beroende på Industrivärdens resultat för den aktuella räkenskapsperioden.

Industrivärden ägs av en rad olika aktieägare, däribland institutionella investerare, privata investerare och Industrivärdens styrelse.

Att investera i Industrivärden innebär samma risk som alla andra aktieinvesteringar – Industrivärdens aktiekurs kan gå upp eller ner beroende på marknadsförhållandena. Därför är det viktigt att överväga alla risker innan man investerar i Industrivärdens aktier. Dessutom kan Industrivärdens utdelningsavkastning fluktuera beroende på Industrivärdens resultat för den aktuella räkenskapsperioden.

Industrivärden söker aktivt nya partnerskap och investerar i digitalisering, hållbarhetsinitiativ och sitt aktieåterköpsprogram. Vidare diskuterar Industrivärdens styrelse Industrivärdens långsiktiga strategi för framtida tillväxt och värdeskapande. De flesta analytiker har ett ”köp” eller ”starkt köp”-betyg på Industrivärden på grund av dess solida balansräkning och attraktiva utdelningsavkastning.

Handelsbanken är en av Industrivärdens största institutionella investerare och distribuerar Industrivärdens aktier till sina kunder som en del av sin investeringsstrategi. Handelsbanken anser att Industrivärden är väl positionerat för framtida tillväxt och värdeskapande, vilket gör det till en attraktiv investeringsmöjlighet.

Att investera i Industrivärden beror på din egen riskprofil och dina ekonomiska förutsättningar samt Industrivärdens nuvarande resultat och utsikter. Det är viktigt att överväga alla risker innan man investerar i Industrivärdens aktie, såsom den makroekonomiska miljön, Industrivärdens utdelningsavkastningoch Industrivärdens långsiktiga strategi för framtida tillväxt och värdeskapande. Analytiker har för närvarande ett ”köp” eller ”starkt köp”-betyg på Industrivärden, men det är viktigt att göra din egen forskning innan du investerar i Industrivärdens aktie.

Industrivärden rapporterar vanligtvis sina finansiella resultat kvartalsvis och publicerar resultaten på Industrivärdens webbplats. Analytiker publicerar ofta sina egna bedömningar av Industrivärdens resultat och utsikter, vilket kan påverka Industrivärdens aktiekurs.

Du kan hitta mer information om Industrivärden på Industrivärdens hemsida och i flera tidningar som Dagens Industri, Affarsvarlden och Svenska Dagbladet. Det går också att följa Industrivärdens nyheter på Twitter eller LinkedIn.

Att investera i Industrivärden beror på din egen riskprofil och dina ekonomiska förutsättningar samt Industrivärdens nuvarande resultat och utsikter. Det är viktigt att överväga alla risker innan man investerar i Industrivärdens aktier, såsom den makroekonomiska miljön, Industrivärdens utdelningsavkastning och Industrivärdens långsiktiga strategi för framtida tillväxt och värdeskapande. Analytiker har för närvarande ett ”köp” eller ”starkt köp”-betyg på Industrivärden, men det är viktigt att göra sin egen forskning innan man investerar i Industrivärdens aktie.

Industrivärdens A-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och Industrivärdens C-aktier är endast tillgängliga över disk. Industrivärden A och Industrivärden C har olika utdelningspolicy, där Industrivärden A betalar en högre utdelning än Industrivärden C. Både Industrivärden A och Industrivärden C kommer dock att dra nytta av Industrivärdens långsiktiga strategi för framtida tillväxt och värdeskapande.

Industrivärden är väl positionerat för framtida tillväxt och värdeskapande, vilket gör det till en attraktiv investeringsmöjlighet. Industrivärden har också en solid balansräkning och en attraktiv utdelningsavkastning. Industrivärden söker dessutom aktivt nya partnerskap och investerar i digitalisering, hållbarhetsinitiativ och sitt aktieåterköpsprogram. De flesta analytiker har ett ”köp” eller ”starkt köp”-betyg på Industrivärden på grund av dess solida finanser och långsiktiga utsikter.